REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „CAT&CAT” DOSTĘPNEGO W DOMENIE: „WWW.CATANDCAT.EU”

SPIS TREŚCI:
 1. DEFINICJE POJĘĆ
 2. ZASADY DZIAŁALNOŚCI SKLEPU
 3. ŚWIADCZENIE USŁUG W RAMACH SKLEPU
 4. REJESTRACJA I PROWADZENIE KONTA
 5. SPRZEDAŻ TOWARÓW
 6. CENA TOWARU ORAZ METODY PŁATNOŚCI
 7. DOSTAWA
 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA
 9. REKLAMACJE
 10. REKLAMACJE DOTYCZĄCE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGA ELEKTRONICZNĄ
 11. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ (POLUBOWNE ROZSTRZYGANIE SPORÓW KONSUMENCKICH)
 12. DANE OSOBOWE
 13. NEWSLETTER
 14. ZMIANY REGULAMINU
 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 1. DEFINICJE POJĘĆ

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:

 1. „Sprzedawca” lub „Administrator” lub „CAT&CAT” – Marcina Robaka i Aleksandrę Robak, prowadzących wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą: CAT & CAT ALEKSANDRA ROBAK MARCIN ROBAK S.C., adres: ul. Lublinek 26D, 93-469 Łódź, NIP: 727-278-49-30, REGON: 101317457, adres e-mail: kontakt@catandcat.eu,, telefon: kontakt@catandcat.eu,
 2. „Sklep” lub „Sklep CAT&CAT” lub „Sklep internetowy” – prowadzony przez Administratora sklep internetowy CAT&CAT dostępny w domenie: www.catandcat.eu, służący do składania Zamówień na Towary prezentowane w nim przez Sprzedającego oraz do świadczenia usług drogą elektroniczną, o których mowa poniżej;
 3. „Regulamin” lub „Regulamin Sklepu” – niniejszy regulamin, określający zasady funkcjonowania i korzystania ze Sklepu CAT&CAT, w tym dokonywania zakupów za jego pośrednictwem oraz zasady świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną;
 4. „Polityka prywatności” – dokument określający sposób postępowania Administratora z danymi osobowymi przetwarzanymi w ramach działalności Sklepu, w tym zasady ich ochrony, zakres i cele przetwarzania, a także uprawnienia osób, których w/w dane dotyczą, dostępny pod adresem: www.catandcat.eu;
 5. „Użytkownik” lub „Klient” – pełnoletnią osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę fizyczną prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która na zasadach i zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie, korzysta ze Sklepu CAT&CAT, w tym składa Zamówienia za jego pośrednictwem;
 6. „Konsument” – osobę fizyczną, dokonującą czynności prawnej w ramach korzystania ze Sklepu (np. składającą Zamówienie), która to czynność nie jest związana bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową danej osoby fizycznej;
 7. „Przedsiębiorca” – Użytkownika Sklepu będącego osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonującego czynności prawnej w ramach Sklepu (np. składającego Zamówienie), która jest bezpośrednio związana z prowadzoną przez niego we własnym imieniu działalnością gospodarczą lub zawodową;
 8. „Towar” – towar lub produkt prezentowany w Sklepie (wraz z dotyczącym go opisem), na który Klient może złożyć Zamówienie;
 9. „Zamówienie” – oświadczenie woli Klienta, które bezpośrednio zmierza do zawarcia Umowy sprzedaży, na warunkach określonych w Regulaminie i w Sklepie, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;
 10. „Umowa sprzedaży” – umowę zawartą pomiędzy Sprzedawcą i Klientem, na mocy której Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Klienta własność Towaru i wydać mu Towar (tj. sprzedać Towar), a Klient zobowiązuje się Towar odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę;
 11. „Usługa” – usługę świadczoną przez Administratora drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu, w tym w zakresie prezentowania na stronach sklepu Treści i umożliwienia Klientowi zapoznawania się z nimi, a także w zakresie umożliwienia składania Zamówień, prowadzenia Konta oraz przesyłania newsletter’a;
 12. „Usługa Świadczona Drogą Elektroniczną” lub „Usługa Elektroniczna” – usługę świadczona bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy (Użytkownika), przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1907);
 13. „Konto” – dostępną po dokonaniu skutecznej rejestracji na stronach Sklepu i zalogowaniu, przydzieloną danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą jednego adresu e-mail, nazwy Użytkownika i hasła, część Sklepu, za pomocą której Użytkownik może zapisać i edytować swoje dane, w tym dane do wysyłki Towarów, śledzić historię składanych Zamówień i korzystać z funkcjonalności zwrotu lub ponownego zakupu, a także sprawdzić status swojego Zamówienia;
 14. „Rejestracja” lub „Rejestracja Konta” – jednorazową czynności, polegającą na utworzeniu przez Użytkownika Konta, poprzez wypełnienie na stronie internetowej Sklepu formularza rejestracyjnego Konta oraz złożenie wymaganych oświadczeń i wyrażenie zgód;
 15. „Użytkownik niezarejestrowany” lub „Klient niezarejestrowany” – Klienta nieposiadającego Konta lub niezalogowanego do Konta w danej sesji;
 16. „Newsletter” – nieodpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną, za uprzednią zgodą Klienta, polegająca na wysyłce, na Adres e-mail Klienta wskazany przy rejestracji Konta lub w formularzu dołączenia do newsletter’a, biuletynu informacyjnego o produktach, promocjach oraz wydarzeniach związanych z działalnością CAT&CAT bądź Sklepu;
 17. „Dołączenie do newsletter’a” – jednorazową czynność, polegającą na wyrażaniu przez Użytkownika woli otrzymywania Newslettera, poprzez wskazanie adresu e-mail Klienta, na który ma być wysyłany newsletter, w przeznaczonym do tego formularzu na stronie internetowej Sklepu i wyrażeniu w tym zakresie wymaganych zgód;
 18. „Adres e-mail Klienta” lub „Adres e-mail Użytkownika” – adres e-mail wskazany przez Klienta podczas rejestracji Konta lub podczas składania Zamówienia (bez uprzedniej rejestracji Konta), na który Sprzedawca będzie przekazywał wszelkie informacje, powiadomienia, oświadczenia oraz notyfikacje dotyczące zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usług droga elektroniczną realizowanej w związku z działalnością Sklepu. Jeżeli, Użytkownik wyrazi na to uprzednią zgodę lub dołączy do newsletter’a, Administrator będzie przesyłał na Adres e-mail Klienta także Newsletter lub inne informacje marketingowe (administratora lub Partnerów);
 19. „Partner” – podmiot współpracujący z Administratorem w ramach prowadzonej przez niego działalności, w tym w związku z działalnością i funkcjonowaniem Sklepu;
 20. „Treści” – wszelkie publikacje udostępniane lub prezentowane na stronach internetowych Sklepu, w tym stanowiące utwór w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509);
 21. „Akcja Promocyjna” – prowadzoną przez CAT&CAT akcję dotycząca prezentowania Towarów w preferencyjnych cenach lub na preferencyjnych warunkach sprzedaży. Szczegółowe zasady i warunki danej Akcji Promocyjnej mogą zostać określone przez Sprzedawcę w regulaminie szczególnym dotyczącym danej akcji promocyjnej, który zostanie zamieszczony na stronach internetowych Sklepu;
 22. „Dni robocze” – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 23. „Kodeks cywilny” lub „k.c.” – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.);
 24. „Ustawa o prawach konsumenta” – Ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.);
 25. „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną” – Ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344);
 26. „Ustawa o VAT” – Ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.);
 27. „Ustawa o ochronie danych osobowych” – Ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781);
 28. „RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.);
§ 2. ZASADY DZIAŁALNOŚCI SKLEPU
 1. Przed przystąpieniem do korzystania ze Sklepu CAT&CAT, Użytkownik ma obowiązek uprzedniego zapoznania się z treścią Regulaminu i zaakceptowania jego postanowień. W razie wątpliwości, fakt korzystania przez Użytkownika ze Sklepu, w tym także samo przeglądanie Treści w nim prezentowanych, poczytuje się jako potwierdzenie zapoznania się przez Użytkownika z treścią Regulaminu oraz akceptację jego postanowień, a także zobowiązanie się przez Klienta do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 2. Administrator nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom treść Regulaminu, w odpowiedniej zakładce na stronie internetowej Sklepu, w sposób umożliwiający jego pobranie, odtworzenie, utrwalenie lub wydrukowanie.
 3. Sklep jest przeznaczony dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ubezwłasnowolnione częściowo lub niepełnoletnie, które ukończyły 13. rok życia mogą korzystać ze Sklepu wyłącznie za zgodą i pod nadzorem uprawnionych rodziców lub przedstawicieli ustawowych. Osoby poniżej 13. roku życia lub ubezwłasnowolnione całkowicie mogą korzystać ze Sklepu jedynie za pośrednictwem uprawnionych rodziców lub opiekunów prawnych.
 4. Użytkownik, w celu korzystania ze Sklepu, jest obowiązany do zapewnienia sobie dostępu do Internetu, a także posiadania sprzętu komputerowego i oprogramowania spełniającego minimalne wymagania techniczne, tj. umożliwiającego korzystanie z Internetu i poczty elektronicznej, posiadającego przeglądarkę internetową umożliwiającą wyświetlanie stron WWW z włączoną obsługa plików „cookies” oraz javascript. Wszelkie koszty zakupu sprzętu, oprogramowania i dostępu do Internetu, o których mowa powyżej, obciążają wyłącznie Użytkownika.
 5. Sklep CAT&CAT jako całość, a także jego poszczególne elementy, mogą być wykorzystywane przez Klienta wyłącznie na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie, z poszanowaniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a także dobrych obyczajów oraz szeroko rozumianych zasad współżycia społecznego.
 6. Administrator w każdym czasie może dokonywać zmian Towarów prezentowanych w Sklepie, ich cen, jak i warunków sprzedaży, a także przeprowadzać i odwoływać różnego rodzaju Akcje promocyjne lub wyprzedaże dotyczące Towarów, z zastrzeżeniem ochrony praw nabytych przez Klientów przed w/w zmianami.
 7. W Sklepie mogą być prezentowane treści reklamowe lub marketingowe. Administrator jest uprawniony do zamieszczania w/w treści, w tym dotyczących usług oraz towarów Administratora lub Partnerów, które to treści stanowią integralną część Sklepu CAT&CAT.
 8. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za sposób korzystania przez siebie ze Sklepu CAT&CAT, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenia jakichkolwiek praw, interesów lub dóbr osobistych Administratora lub osób trzecich, a ponadto za jakiekolwiek inne szkody lub krzywdy powstałe wskutek korzystania przez Użytkownika ze Sklepu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu lup przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 9. Klient korzystający ze Sklepu jest zobowiązany do:
  1. zapoznania się z treścią, akceptacji i przestrzegania postanowień Regulaminu;
  2. korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla Administratora i innych Użytkowników;
  3. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i dobrymi obyczajami;
  4. niedostarczania i nieprzekazywania przy wykorzystaniu Sklepu treści niezamówionych przez Administratora lub zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących zachowania, postawy lub ideologie sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, dobrymi obyczajami, normami społecznymi i obyczajowymi, a także szeroko rozumianymi zasadami współżycia społecznego, w tym reklamujących strony internetowe lub inne nośniki informacji, które w/w zachowania, postawy i ideologie propagują;
  5. niepodejmowania działań, które nawet pośrednio mogą nosić znamiona ingerowania w struktury Sklepu bądź też innych działań destabilizujących funkcjonowanie Sklepu CAT&CAT, bez względu na sposób ich podejmowania i wykorzystywane do tego środki techniczne;
  6. powstrzymania się od obchodzenia, usuwania, modyfikowania lub dezaktywowania, a także innego osłabiania lub unicestwiania zabezpieczeń stosowanych w Administratora w związku z prowadzoną działalnością, w tym od stosowania oprogramowania lub innych automatycznych środków uzyskiwania nieuprawnionego dostępu do Sklepu, a także używania innych środków służących do jakiegokolwiek zakłócania funkcjonowania Sklepu CAT&CAT;
  7. korzystania z Treści zamieszczonych w Sklepie jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, w tym do niewykorzystywania Sklepu lub Treści w nim prezentowanych w innych celach niż wyraźnie wskazane w Regulaminie lub wynikające z przeznaczenia Sklepu, w szczególności w celach komercyjnych, celach zarobkowych, marketingowych i reklamowych, o ile nie został do tego uprzednio umocowany przez Administratora na piśmie;
  8. powstrzymania się od tworzenia jakichkolwiek utworów na bazie Treści publikowanych lub udostępnianych na stronach internetowych Sklepu, chyba, że uzyska na to uprzednią, wyraźną i pisemną zgodę właściciela treści lub Administratora czy też prawo do takiego wykorzystania danych treści wynika bezpośrednio z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
  9. niepodejmowania bezprawnych działań, które naruszałyby dobre imię Administratora lub innych Użytkowników.
 10. Treści udostępniane, publikowane i oglądane za pośrednictwem Sklepu, przeznaczone są wyłącznie do użytku określonego w niniejszym Regulaminie. Treści udostępniane lub publikowane za pośrednictwem Sklepu internetowego, mogą być wykorzystywane w sposób inny niż wskazany w Regulaminie wyłącznie w sytuacjach, w których Użytkownik uzyska w tym zakresie uprzednią, wyraźną i pisemną zgodę Administratora czy też prawo do takiego wykorzystania danych Treści wynika bezpośrednio z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 11. Wszelkie Treści udostępniane lub prezentowane za pośrednictwem Sklepu są objęte ochroną prawa autorskiego, a Użytkownik jest uprawniony do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego, co oznacza, że wykraczające poza ten użytek kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie lub inne przetwarzanie w/w treści jest prawnie zabronione.
 12. Korzystanie ze Sklepu oraz świadczonych za jego pośrednictwem Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem charakterystycznym dla korzystania z sieci Internet, w związku z czym Administrator rekomenduje podjęcie przez Użytkownika we własnym zakresie stosownych środków zmierzających do minimalizacji w/w ryzyka (np. nabycie, poprawne zainstalowanie i korzystanie z programów antywirusowych). Ewentualne koszty podjęcia środków, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, obciążają wyłącznie Użytkownika.
§ 3. ŚWIADCZENIE USŁUG W RAMACH SKLEPU
 1. Administrator, za pośrednictwem Sklepu, umożliwia Klientom skorzystanie z Usług w postaci:
  1. prezentowania Treści na stronach internetowych Sklepu CAT&CAT i umożliwienia Klientowi zapoznawania się z nimi;
  2. utworzenia, prowadzenia Konta w Sklepie oraz umożliwienia Klientowi korzystania z tego Konta;
  3. udostępniania Użytkownikowi formularza pozwalającego na złożenie Zamówienia na Towary;
  4. umożliwienia Klientowi dołączenia do Newsletter’a oraz cyklicznego przesyłania Newsletter’a na Adres e-mail wskazany przez Klienta;
 2. Korzystanie przez Użytkownika z Usług, o których mowa w ust. 1 powyżej, jest bezpłatne.
 3. Administrator świadczy Usługi wskazane w ust. 1 powyżej 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z tym zastrzeżeniem, iż Newsletter będzie przesyłany do Klientów cyklicznie, według uznania Administratora.
 4. Moment zawarcia i czas, na który zastają zawarte pomiędzy Administratorem i Klientem umowy o świadczenie Usług, różnią się w zależności od rodzaju Usługi, w związku z tym:
  1. Umowa o świadczenie Usługi w postaci umożliwienia Klientowi zapoznania się Treściami dostępnymi na stronach Sklepu, zostaje zawarta na czas oznaczony z chwilą wejścia przez Użytkownika na stronę Sklepu CAT&CAT, a ulega rozwiązaniu z chwilą opuszczania lub zamknięcia przez Klienta tej strony internetowej;
  2. Umowa o świadczenie Usługi w postaci Konta, zostaje zawarta na czas nieoznaczony z chwilą dokonania przez Klienta skutecznej rejestracji Konta z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Sklepu, a ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia Konta na skutek przesłania przez Użytkownika do Administratora żądania w tym zakresie lub w skutek zaistnienia innych okoliczności przewidzianych w Regulaminie;
  3. Umowa o świadczenie Usługi w postaci udostępnienia Użytkownikowi formularza pozwalającego na złożenie Zamówienia na Towary, zostaje zawarta na czas określony w chwili udostępnienia formularza Klientowi, a ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia przez niego Zamówienia na Towary lub rezygnacji ze złożenia takiego Zamówienia;
  4. Umowa o świadczenie Usługi w postaci Newsletter’a, zostaje zawarta na czas nieokreślony w chwili skutecznego dołączenia przez Klienta do Newsletter’a z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Sklepu lub z wykorzystaniem właściwego pola wyboru przy rejestracji Kona bądź składaniu Zamówienia, a ulega rozwiązaniu z chwilą rezygnacji przez Użytkownika z otrzymywania Newsletter’a poprzez skorzystanie z odpowiedniej funkcjonalności na stronie Sklepu lub w Newsletter’ze.
 5. Administrator jest też uprawniony do organizowania okazjonalnych Akcji promocyjnych, konkursów lub wyprzedaży, których zasady i warunki zostaną określone w osobnych regulaminach i zamieszczone na stronach internetowych Sklepu.
§ 4. REJESTRACJA I PROWADZENIE KONTA
 1. Posiadanie przez Użytkownika Konta nie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu, w tym do złożenia Zamówienia, jednakże Konto pozwala na ułatwienie Klientowi takiego korzystania, w tym sprawniejsze składanie Zamówień na Towary, a także korzystanie z dodatkowych opcji, w tym zapisanie i edytowanie swoich danych, w tym danych do wysyłki Towarów, śledzenie historii składanych Zamówień, korzystanie z funkcjonalności uproszczonego zwrotu lub ponownego zakupu Towarów, a także sprawdzanie statusu złożonych Zamówień. W przypadku Klientów nieposiadających Konta będą oni zobowiązani do wskazywania danych potrzebnych do złożenia i realizacji Zamówienia (m.in. imienia i nazwiska odbiorcy, adresu dostawy etc.) przy każdorazowym składaniu Zamówienia.
 2. Klient może utworzyć Konto poprzez wypełnienie Formularza rejestracyjnego, znajdującego się na stronie internetowej Sklepu i podanie wszystkich wskazanych w formularzu danych obowiązkowych, a także zaakceptowanie Regulaminu, Polityki prywatności i złożenie wymaganych oświadczeń. Akceptacja Regulaminu i Polityki prywatności oraz złożenie obligatoryjnych oświadczeń, poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna wyboru pod formularzem rejestracyjnym Konta, są niezbędne do dokonania rejestracji Konta.
 3. Podczas rejestracji Konta, Użytkownik proszony jest o podanie danych określonych w Formularzu rejestracyjnym, w szczególności takich jak: nazwa użytkownika, adres e-mail i hasło.
 4. Każdy Użytkownik, przy wykorzystaniu jednego adresu e-mail, jest uprawniony do posiadania wyłącznie jednego Konta. Ten sam adres e-mail nie może być wykorzystany do założenia więcej niż jednego Konta.
 5. W przypadku wypełnienia i przesłania przez Użytkownika Formularza rejestracyjnego Konta, jego aktywacja jest uzależniona od potwierdzenia przez Użytkownika woli założenia takiego Konta, za pośrednictwem linku aktywacyjnego wysłanego przez Administratora na adres e-mail podany w procesie rejestracji. Z chwilą potwierdzenia rejestracji Konta przez Klienta, przy wykorzystaniu w/w linku aktywacyjnego, pomiędzy Administratorem i Użytkownikiem, dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie Usługi Konta.
 6. Użytkownik uzyskuje dostęp do założonego przez siebie Konta przy pomocy adresu poczty elektronicznej wskazanego w procesie rejestracji (loginu) i utworzonego przez siebie hasła. Powyżej wskazany adresy poczty elektronicznej stanowi podstawową formę komunikacji pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem związaną ze świadczeniem Usługi Konta. Administrator może kontaktować się z Użytkownikiem w sprawach związanych ze świadczeniem Usług lub funkcjonowaniem Sklepu.
 7. Użytkownik powinien potwierdzić założenie Konta, w sposób wskazany w ust. 5 powyżej, w terminie 30 dni liczonych od dnia otrzymania wiadomości e-mail zawierającej link aktywacyjny.
 8. W przypadku niepotwierdzenia przez Użytkownika woli założenia w/w Konta przez okres 30 dni, liczony o dnia przesłania wiadomości e-mail zawierającej link aktywacyjny, Administrator zastrzega sobie możliwość przesyłania w tym czasie, na adres e-mail wskazany w Formularzu rejestracyjnym, wiadomości przypominających o konieczności dokonania potwierdzenia założenia Konta. Po bezskutecznym upływie w/w terminu, niepotwierdzone oraz wszystkie dane wskazane przy jego rejestracji zostaną usunięte przez Administratora.
 9. Użytkownik, w celu korzystania z Konta, jest zobowiązany do posiadania, przez cały czas trwania Umowy o świadczenie tej Usługi, aktualnego i aktywnego adresu poczty elektronicznej wskazanego w Formularzu rejestracyjnym, w tym do zadbania, aby w/w adres poczty elektronicznej był sprawny (tj. aby był w stanie odbierać wiadomości e-mail).
 10. Użytkownik może dokonywać edycji danych podanych w toku procedury rejestracji Konta, po uprzednim zalogowaniu do niego i skorzystaniu z właściwej funkcjonalności. Klient jest zobowiązany do zadbania o to, aby wszelkie dane zawarte w ramach przypisanego mu Konta były aktualne. Tym samym, Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wskazanie w ramach Konta danych niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych, a także za brak stosownych aktualizacji w/w danych. Brak bieżącej aktualizacji danych Klienta w ramach Konta może w szczególności negatywnie wpłynąć na proces składania i realizacji Zamówienia z wykorzystaniem Konta.
 11. W przypadku braku możliwości zalogowania do Konta Pracownika z uwagi utratę hasła, Użytkownik może odzyskać hasło za pomocą procedury inicjowanej poprzez wybranie pola „nie pamiętam hasła” i przeprowadzenie procedury jego odzyskiwania zgodnie z komunikatami i informacjami prezentowanymi na stronach Sklepu.
 12. Użytkownik jest obowiązany do zachowania poufności danych umożliwiających mu logowanie się do Konta, w szczególności loginu i hasła, oraz do ich nieudostępniania osobom trzecim w sposób umożliwiający tym podmiotom korzystanie z Konta zamiast lub obok Użytkownika, któremu dane Konto jest przypisane. Użytkownik jest także obowiązany do niepodejmowania działań mogących narazić go na zagrożenia ze strony złośliwego oprogramowania lub cyberprzestępczości, w szczególności do nieotwierania korespondencji niewiadomego pochodzenia, niezidentyfikowanych załączników, a także niepodawania danych umożliwiających założenie Konta lub logowanie do niego niezidentyfikowanym podmiotom. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta w związku z utratą lub ujawnieniem w/w danych osobom trzecim, będących następstwem działań lub zaniechań Użytkownika.
 13. W przypadku stwierdzenia, że dane dostępowe do Konta zostały pozyskane przez osoby trzecie, Klient ma obowiązek podjęcia działań minimalizujących ryzyko związane z zaistniałym incydentem (np. do zmiany danych logowania do Konta, w tym hasła), a także do bezzwłocznego poinformowania Administratora o zaistniałej sytuacji, w tym wskazania okoliczności zaistniałego incydentu.
 14. W toku procedury rejestracji Konta lub za pomocą funkcjonalności dostępnych w ramach w/w Konta, po jego rejestracji i potwierdzeniu, Użytkownik może wyrazić zgody fakultatywne, które nie wpływają na możliwość utworzenia lub korzystania z Konta, ale mogą skutkować otrzymywaniem przez Użytkownika dodatkowych informacji lub ofert, a także Newsletter’a (tzw. zgody marketingowe).
 15. Powyższe zgody fakultatywne mogą zostać odwołane przez Klienta w każdym czasie bez wpływu na możliwość korzystania ze Sklepu i Konta.
 16. Administrator jest uprawniony do zablokowania lub usunięcia Konta, w każdym czasie, gdy Użytkownik korzysta z niego w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu lub przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 17. W przypadkach powzięcia wątpliwości co do faktycznej tożsamości osoby, której dane zostały wskazane w Koncie, a także, gdy zaistnieją podejrzenia, że jakiekolwiek dane wskazane w ramach Konta są nieprawdziwe, Administrator może zawiesić działanie danego Konta. W przypadku skorzystania z powyższego uprawnienia, Administrator zwróci się do Użytkownika z prośbą o przedstawienie dowodów pozwalających na zweryfikowanie prawdziwości danych wskazanych w przypisanym mu Koncie. W sytuacjach, w których Użytkownik nie przedstawi żądanych danych lub informacji we wskazanym przez Administratora terminie lub gdy weryfikacja autentyczności danych zawartych w Koncie będzie niemożliwa, Administrator jest uprawniony do usunięcia Konta.
 18. Administrator jest uprawniony do usunięcia Konta także w sytuacji nieskorzystania z niego przez Użytkownika przez okres […] lat, tj. w przypadku braku logowania do Konta przez w/w okres.
 19. Usługa Konta świadczona jest przez Administratora na rzecz Klienta przez czas nieokreślony. Użytkownik może w każdym czasie żądać zaprzestania prowadzenia Konta (tj. jego usunięcia) poprzez skorzystanie z odpowiedniej zakładki w ramach Konta, stosowny formularz dostępny na stronach internetowych Sklepu, a także w inny sposób kontaktując się z Administratorem (w przypadku innego kontaktu, skuteczne złożenie żądania w w/w zakresie będzie uzależnione od uprzedniej weryfikacji tożsamości Klienta).
 20. Niezależnie od uprawnienia, o którym mowa w ust. 18 powyżej, w przypadku rejestracji Konta i nieskorzystania niego, Użytkownik może odstąpić od Umowy o świadczenie usługi Konta w terminie 14 dni od dnia dokonania rejestracji (bez podania przyczyny).
§ 5. SPRZEDAŻ TOWARÓW
 1. Informacje o Towarach prezentowane w Sklepie internetowym, w szczególności ich opisy, parametry oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 72 k.c.
 2. Na stronach internetowych Sklepu publikowana są także warunki sprzedaży i dostawy Towarów, z którymi Klient powinien zapoznać się przez złożeniem Zamówienia.
 3. Złożenie przez Klienta Zamówienia określającego w szczególności rodzaj i liczbę Towaru, poczytuje się jako złożenie przez niego oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów określonych w tym zamówieniu, na warunkach wynikających z informacji prezentowanych w Sklepie i na zasadach określonych w Regulaminie, w której to umowie Klient będzie występował po stronie kupującego, a Administrator po stronie sprzedawcy.
 4. W celu złożenia i umożliwienia prawidłowej realizacji Zamówienia, Klient jest obowiązany do posiadania, przez cały czas realizacji danego Zamówienia, aktywnego i działającego konta poczty elektronicznej, którego adres zostanie przez niego wskazany lub wykorzystany przy składaniu Zamówienia.
 5. Zamówienia mogą być składane przy wykorzystaniu formularza zamówienie dostępnego w Sklepie przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 6. Klient może złożyć Zamówienie w jeden z następujących sposobów:
  1. poprzez wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej Sklepu, w którym wskaże dane potrzebne do złożenia i realizacji Zamówienia, w tym imię, nazwisko, adres zamieszkania lub adres wysyłki, a także adres e-mail i numer telefonu kontaktowego, za pośrednictwem którego Administrator będzie mógł kontaktować się z Klientem w sprawach związanych z Zamówieniem;
  2. poprzez wykorzystanie przy składaniu Zamówienia danych Użytkownika zawartych w przypisanym do niego Koncie (złożenie Zamówienia z wykorzystaniem Konta).
 7. W przypadku, gdy w ramach korzystania ze Sklepu lub składania Zamówienia, Klient wskazuje dane osobowe osób trzecich (tj. innych niż on sam), np. do celów dostawy Towaru, Użytkownik jest uprawniony do wprowadzenia takich danych wyłącznie w sytuacji, gdy jest to dopuszczalne przez przepisy prawa, czyli w sytuacji, w której uzyskał on uprzednią zgodę osoby, której dane dotyczą, na wykorzystanie jej danych. W przypadku nieuprawnionego posłużenia się przez Klienta danymi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność z tego tytułu, zarówno w stosunku do osoby, której dane dotyczą, jak i do Administratora.
 8. W celu złożenia Zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży Towarów objętych Zamówieniem, za pośrednictwem Sklepu, Klient dokonuje wyboru interesujących go Towarów poprzez dodanie ich do (wirtualnego) koszyka, a następnie – w oparciu o wyświetlane na stronie internetowej Sklepu komunikaty i informacje – podejmuje kolejne czynności techniczne zmierzające do złożenia oferty i zawarcia umowy sprzedaży.
 9. Dodanie Towarów do (wirtualnego) koszyka nie oznacza ich rezerwacji, a w przypadku wyczerpania się ilości dostępnych Towarów po ich dodaniu do koszyka a przed skutecznym złożeniem Zamówienia przez Klienta, umowa sprzedaży nie będzie obejmować niedostępnych Towarów (Zamówienie nie zostanie zrealizowane w zakresie tych Towarów).
 10. W toku składania Zamówienia, Klient powinien wskazać pełny i prawidłowy adres do wysyłki, a także numer telefonu, które do czasu realizacji Zamówienia i dostawy zamówionych Towarów nie powinny ulec zmianie. Zmiana adresu do wysyłki po złożeniu Zamówienia jest możliwa wyłącznie w nadzwyczajnych przypadkach, po uprzednim uzgodnieniu tej zmiany ze Sprzedającym i przed przekazaniem Towarów przewoźnikowi (np. kurierowi) w celu ich dostawy.
 11. Po dokonaniu przez Klienta wyboru Towarów oraz podaniu wszystkich danych i informacji potrzebnych do złożenia i realizacji Zamówienia, Klientowi zostanie przedstawione podsumowanie Zamówienia,
  w którym zostaną wskazane następujące informacje:
  1. przedmiot Zamówienia (tj. wszystkie Towary objęte Zamówieniem);
  2. ceny jednostkowe każdego z zamawianych Towarów oraz cena łączną wszystkich zamawianych Towarów (z rozbiciem na ceny netto, podatek VAT i ceny brutto);
  3. wybrany przez Klienta sposób dostawy Zamówienia;
  4. koszt dostawy (zgodny z metodą dostawy wybraną przez Klienta);
  5. koszty dodatkowe (o ile występują);
  6. sposób kontaktu z Administratorem;
  7. wybrana przez Klienta metoda płatności;
  8. przewidywany czas realizacji zamówienia;
  9. dane kontaktowe Klienta oraz adres do wysyłki;
  10. dane do faktury (o ile zgłoszono żądanie jej wystawienia).
 12. Klient ma możliwości modyfikacji Zamówienia, w tym wprowadzonych danych oraz Towarów dodanych do koszyka, do chwili zatwierdzenia Zamówienia poprzez wciśnięcie przycisku „ZAMAWIAM I PŁACĘ”. W celu złożenia Zamówienia lub jego modyfikacji, Klient powinien kierować się komunikatami i informacjami wyświetlanymi w Sklepie. Zatwierdzenie Zamówienia z wykorzystaniem przycisku, o którym mowa powyżej, rodzi po stronie Klienta obowiązek zapłaty za Zamówienie.
 13. Skuteczne złożenie Zamówienia jest uzależnione także od uprzedniego potwierdzenia przez Klienta (za pomocą właściwego pola wyboru), iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia, w tym te odnoszące się do prawa odstąpienia od umowy, a także, że zapoznał się on z treścią Polityki prywatności i przyjmuje do wiadomości jej treść.
 14. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje na wskazany przez siebie adres e-mail wiadomość potwierdzającą wpłynięcie i przyjęcie Zamówienia przez Sprzedawcę (wraz z indywidualnym numerem Zamówienia), a dodatkowo zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta. Przesłanie wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, zawierającej w/w potwierdzenie i numer Zamówienia, stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w § 5 ust. 3 Regulaminu.
 15. Z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży. W sytuacji, gdy potwierdzenie przyjęcia Zamówienia dotyczy tylko części Towarów objętych Zamówieniem, wówczas dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towarów, które zostały potwierdzone. Przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie Zamówienia i informacje, o których mowa w § 5 ust. 14 powyżej, stanowi utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów. Niezależnie od powyższego, Sprzedawca dołączy do przesyłki zawierającej Towar objęty umową sprzedaży, także wydruk potwierdzenia oraz specyfikację realizowanego Zamówienia.
 16. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia Zamówienia (w całości bądź w części) lub też rezygnacji z dokonania realizacji Zamówienia w następujących sytuacjach:
  1. Zamówienie nie zawiera wszystkich niezbędnych danych lub zawiera dane nieprawidłowe;
  2. Zamówienie zostało złożone z naruszeniem postanowień Regulaminu;
  3. Towar lub Towary objęte zamówieniem są niedostępne wskutek okoliczności zaistniałych po złożeniu zamówienia (np. gdy uległy uszkodzeniu lub utracie) albo gdy Sprzedawca stwierdzi, iż objęte Zamówieniem Towar lub Towary znajdujące się w jego posiadaniu nie spełniają kryteriów jakościowych pozwalających na ich sprzedaż, a Sprzedawca nie dysponuje innymi egzemplarzami tych Towarów.
 17. W przypadku skorzystania przez Sprzedawcę z uprawnienia, o którym mowa w ust. 16 powyżej, Sprzedawca niezwłocznie (jednak nie później niż w terminie 3 Dni roboczych od dnia otrzymania Zamówienia) poinformuje o tym Klienta, poprzez przesłanie mu wiadomości e-mail na wskazanych przez niego (w Zamówieniu) adres poczty elektronicznej. Sprzedawca zwróci też Klientowi uiszczoną przez niego cenę Towaru oraz koszty wysyłki (o ile kwoty te zostały przez Klienta zapłacone). Zwrot należności, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zostanie dokonany przy wykorzystaniu formy płatności, za pomocą której Klient uiścił zwracane kwoty bądź na rachunek bankowy wskazany przez Klienta. Zwrot kosztów dostawy przysługuje Klientowi w przypadku, gdy odmowa przyjęcia Zamówienia bądź rezygnacja z jego realizacji dotyczy całości Zamówienia.
 18. Klient, zamiast skorzystania z możliwości otrzymania zwrotu ceny Towaru lub kosztów wysyłki, może zdecydować o tym, że Sprzedawca spełni wobec niego świadczenie zastępcze (sprzeda mu inny Towar) o wartości odpowiadającej uprzednio uiszczonej cenie.
§ 6. CENA TOWARU ORAZ METODY PŁATNOŚCI
 1. Ceny Towarów prezentowane w Sklepie obejmują wszelkie czynnik cenotwórcze wymagane przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki (VAT), a także cła, akcyzy itd. Ceny Towarów nie obejmują przy tym kosztów transportu i dostawy Towarów do Klienta (kosztów przesyłki), które podawane są osobno i które różnią się w zależności od wybranej przez Klienta metody dostawy Towaru.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów wskazanych Sklepie w każdym czasie, bez uprzedzania Klientów, z tym zastrzeżeniem, że ewentualne zmiany cen nie mają wpływu na Zamówienia złożone przez Klienta przed daną zmianą. Powyższe oznacza, że cena podana przy każdy Towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta Zamówienia i nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym po złożeniu w/w Zamówienia.
 3. Klient może dokonać płatności za Towary objęte Zamówieniem oraz za koszty ich transportu i dostawy poprzez następujące metody płatności (według wyboru Klienta): z którą Sprzedawca zawarł umowę o świadczenie usług w tym zakresie (operatora płatności). W przypadku wyboru danej metody płatności, realizacja zamówienia rozpoczyna się po przesłaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz otrzymaniu przez CAT&CAT informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności za Zamówienie przez Klienta, a wysyłka Towaru nastąpi bezzwłocznie po jego skompletowaniu;
  1. płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, w przypadku wyboru tej metody płatności realizacja zamówienia rozpoczyna się po przesłaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, jednak wysyłka Towaru nastąpi niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia i zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym CAT&CAT;
  2. Przelewy24 – realizowane przez PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań. NIP: 779-236-98-87, Regon: 301345068. Zarejestrowana w Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 5 476 300,00 zł, wpłacony w całości.
  3. Karty płatnicze – operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
  4. Klarna – płatność odroczona, realizowana przez wyspecjalizowaną instytucję, z którą Sprzedawca zawarł stosowną umowę w tym zakresie. W przypadku wyboru tej metody płatności, realizacja zamówienia rozpoczyna się po przesłaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz otrzymaniu przez CAT&CAT od podmiotu świadczącego usługę płatności odroczonej (tj. Klarna) zapłaty za Zamówienie, a wysyłka Towaru nastąpi bezzwłocznie po jego skompletowaniu.
 4. Po dokonaniu wyboru metody płatności, Klient zostanie przekierowany do strony internetowej umożliwiającej dokonanie płatności, np. strony banku Klienta lub strony danego operatora płatności.
 5. Operatorami płatności w ramach Sklepu CAT&CAT są w szczególności Przelewy 24 i Klarna.
 6. Bieżące i szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych przez Sprzedawcę metod płatności za Towary i koszty przesyłki będą publikowane w Sklepie CAT&CAT
 7. W przypadku, gdy płatność za Zamówienie nie zostanie dokonana przez Klienta w terminie 24 godzin od złożenia Zamówienia, Zamówienie złożone przez Klienta zostanie anulowane, a brak płatności będzie poczytywane jako odstąpienie przez Klienta od umowy sprzedaży.
 8. Sprzedaż Towaru jest dokumentowana poprzez wystawienie przez Sprzedawcę paragonu fiskalnego lub faktury VAT (według wyboru Klienta dokonanego na etapie składania Zamówienia). W przypadku żądania wystawienia faktury VAT, Klient na etapie składania Zamówienia wskazuje wszelkie dane konieczne do wystawienia takiego dokumentu (tj. firmę, adres oraz numer NIP).
 9. Klient wyraża zgodę na wystawienie przez Sprzedawcę faktury VAT albo paragonu fiskalnego dokumentującą transakcję dokonaną poprzez Sklep w postaci elektronicznej w rozumieniu art. 106n i art. 111 ust. 3a pkt 1) lit. b) Ustawy VAT, a także na przesłanie takiego dokumentu sprzedaży przez Sprzedawcę do Klienta drogą elektroniczną. W przypadku, gdyby Klient chciał otrzymać paragon fiskalny albo fakturę VAT dokumentującą daną sprzedaż w formie papierowej, powinien poinformować o tym żądaniu Sprzedawcę na etapie składania Zamówienia.
 10. Przy dokonywaniu Zamówień i zapłacie za nie, Klient może korzystać z promocji lub rabatów na zasadach określonych w Sklepie, w tym może wykorzystywać kody rabatowe ustanowione przez Sprzedawcę. W celu skorzystania z kodu rabatowego, Klient powinien wprowadzić taki kod w pole „kod rabatowy” dostępne w formularzu składania Zamówienia i zatwierdzić takie wprowadzenie. Rabat przypisany do danego kodu rabatowego zostanie naliczony automatycznie. Wartość rabatu umniejsza cenę, którą Klient uiszcza za dany Towar. Rabaty mogą być wykorzystane przez Klienta wyłącznie na zakup Towarów, które nie zostały wyłączone z podlegania danym upustom bądź rabatom. Rabaty można łączyć wyłącznie wtedy, gdy wynika to z informacji dotyczących danego rabatu lub upustu zawartych w Sklepie. Rabaty lub upusty nie są zbywalne, nie mogą być też przez Klienta zamieniane na kwoty pieniężne lub inne świadczenia. Sprzedawca jest wyłącznie uprawniony do ustanawiania kodów rabatowych lub innego rodzaju upustów, w tym do decydowania o terminie ważności poszczególnych kodów rabatowych lub czasie obowiązywania upustów.
 11. Sprzedawca może umożliwić Klientom także nabywanie i realizację znaków legitymacyjnych (bonów, voucher’ów lub kart podarunkowych) pozwalających na nabywanie Towarów poprzez Sklep. Szczegółowe zasady oraz warunki nabywania i realizacji w/w znaków legitymacyjnych, zostaną określone w regulaminie dotyczącym poszczególnych znaków legitymacyjnych i zamieszczone na stronie internetowej Sklepu.
§ 7. WYSYŁKA I DOSTAWA
 1. Wysyłka Towarów w ramach wykonania Umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem odbywa się w sposób wybrany przez Klienta i na adres wskazany przez Klienta na etapie składania Zamówienia.
 2. Adres, pod którym Towar zostanie odebrany przez Klienta jest miejscem spełnienia przez Sprzedawcę świadczenia wynikającego z umowy sprzedaży zawartej z Klientem. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie, Towar powinien zostać odebrany przez Klienta pod adresem (w miejscu) wskazanym przez Klienta na etapie składania Zamówienia jako adres do wysyłki.
 3. Wysyłka Towarów odbywa się wyłącznie pod adresy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także do krajów wyraźnie wskazanych na stronie internetowej Sklepu. Koszty dostawy do krajów innych Rzeczpospolita Polska mogą być wyższe niż koszty dostawy na terenie Polski. Klient zostanie poinformowany o tych kosztach przez złożeniem Zamówienia.
 4. Koszty przesyłki nie są ujęte w cenie Towaru i zostaną przedstawione Klientowi w czasie składania Zamówienia (przed jego ostatecznym zatwierdzeniem przez Klienta). Koszty przesyłki różnią się w zależności od sposobu dostawy wybranego przez Klienta.
 5. Klient uiszcza koszty przesyłki Towarów wraz z zapłatą ceny za Towary.
 6. Podmiotami świadczącymi usługi kurierskie w ramach działalności Sklepu CAT&CAT są w szczególności firmy: InPost lub DPD.
 7. Bieżąca lista operatorów lub firm kurierskich, z których Użytkownik może wybrać przy składaniu Zamówienia, dostępna jest w Sklepie CAT&CAT.
 8. Dostawa jest realizowana na adres do wysyłki wskazany przez Klient na etapie składania Zamówienia albo do punktu odbioru (np. paczkomatu) wybranego przez Klienta przy składaniu Zamówienia.
 9. Po nadaniu przesyłki, Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną (na adres e-mail wskazany przy składaniu Zamówienia) o szczegółach dostawy Towarów objętych danym Zamówieniem, w tym o tym jaki podmiot zrealizuje daną dostawę. Jeżeli dany podmiot realizujący dostawę przewiduję taką usługę, do Klienta zostanie też wysłanym link do śledzenia przesyłki (etapów jej dostawy).
 10. Dostawa jest realizowana bezzwłocznie po zaksięgowaniu przez CAT&CAT płatności za Zamówienie oraz jego skompletowaniu. Czas wysyłki zamówionych przez Klienta Towarów zostanie wskazany w podsumowaniu danego Zamówienia. Czas wysyłki zamówienia jest wskazywany w Dniach roboczych. W przypadku zamówienia przez Klienta większej liczby Towarów (tj. więcej niż jednego) w ramach jednego Zamówienia oraz różnego czasu wysyłki Towarów objętych tych Zamówieniem, zostaną one wysłane do Klienta po skompletowaniu całości Zamówienia.
 11. Przy odbiorze przesyłki Klient powinien niezwłocznie dokonać sprawdzenia stanu Towarów, a gdy jest to znacząco utrudnione, stanu przesyłki (jej opakowania). W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek braków, wad lub uszkodzeń Towaru lub przesyłki mogących powstać w transporcie, Klient powinien zgłosić ten fakt osobie doręczającej przesyłkę (np. kurierowi) i sporządzić z nią odpowiedni protokół szkody, a następnie niezwłocznie poinformować o tym fakcie Sprzedawcę. W sytuacji określonej powyżej, Klient może też odmówić przyjęcia przesyłki.
 12. Klient powinien bezzwłocznie poinformować Sprzedawcę o stwierdzonych przez niego okolicznościach, o których mowa w ust. 11 powyżej, poprzez jeden z kanałów komunikacji wskazanych na stronie internetowej Sklepu.
 13. Z chwilą dokonania przez Klienta odbioru przesyłki, ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klienta. Powyższe przejście ryzyka na Klienta nie uchybia prawom Klienta do dokonania reklamacji Towaru lub innym uprawnieniom wynikającym z Regulaminu lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego
 14. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niedostarczenia Towarów objętych danym Zamówieniem wskutek przyczyn leżących po stronie Klienta, np. w sytuacji, gdy Klient wskazał nieprawidłowy lub niepełny adres do wysyłki Towaru uniemożliwiający dostarczenie przesyłki lub gdy Klient nie odbiera przesyłki pod wskazanym przez siebie adresem, pomimo podejmowania przez przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę próby w tym zakresie. Sprzedawca poinformuję Klienta o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym (drogą mailową na adres e-mail wskazany przy składaniu Zamówienia). W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej, koszty odbioru Towaru od Sprzedawcy lub koszty jego ponownej wysyłki (dostawy) obciążają Klienta.
§ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA
 1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Konsument uprawniony jest do odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu, bez podania przyczyny, na zasadach określonych poniżej (dalej: „Prawo odstąpienia od umowy”).
 2. Termin na odstąpienie od Umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu wynosi 14 dni od dnia, w którym Klient otrzymał Towar objęty w/w umową.
 3. W celu skorzystania z Prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia wyrażonego w jeden z następujących sposobów:
  1. z wykorzystaniem udostępnionego w tym celu formularza odstąpienia, dostępnego na stronie internetowej Sklepu, pod adresem: https://catandcat.eu/reklamacje-i-zwroty/
  2. z wykorzystaniem wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta;
  3. pismem sporządzonym we własnym zakresie.
 4. Bez względu na sposób sporządzenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Klient powinien przesłać takie oświadczenie do Sprzedawcy w jeden z poniższych sposobów:
  1. za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera (w formie papierowej) na adres Sprzedawcy, tj. CAT & CAT ALEKSANDRA ROBAK MARCIN ROBAK S.C., adres: Nawrot 46, 90-014 Łódź;
  2. drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, tj. na adres e-mail: zamowienia@catandcat.eu
 5. W razie przesłania przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną zgodnie z ust. 4 pkt 2 powyżej, Sprzedawca prześle Konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. W celu zachowania terminu do skorzystania z Prawa odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest do przesłania właściwego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, bez względu na jego formę, przed upływem terminu wskazanego w ust. 2 powyżej.
 7. W sytuacji, gdy w ramach jednego Zamówienia Konsument dokonał zakupu więcej niż jednego Towaru, odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich zakupionych Towarów bądź tylko niektórych z nich (według wyboru Konsumenta), jednakże, gdy dany Towar był sprzedawany jako zestaw, komplet lub pakiet odstąpienie od umowy możliwe jest w stosunku do tego całego kompletu, zestawu lub pakietu.
 8. W przypadku skutecznego skorzystania przez Konsumenta z Prawa odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą w całości (o ile Konsument zdecydował od odstąpieniu od umowy odnośnie wszystkich kupionych Towarów) lub w części dotyczącej Towaru, od którego umowy sprzedaży Klient odstąpił.
 9. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z Prawa odstąpienia od umowy, zwrot płatności za Towar objęty tym odstąpieniem, uiszczonej przez Konsumenta, zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty z jakiego skorzystał Klient dokonując płatności. Zwrot płatności nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o skorzystaniu przez Konsumenta z Prawa odstąpienia od umowy. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z Prawa odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie tylko niektórych Towarów objętych danym zamówieniem, Sprzedawca nie jest zobowiązanych do zwrotu na rzecz Konsumenta kosztów dostawy towaru do Klienta.
 10. W przypadku, gdy Konsument na etapie składania zamówienia wybrał innych niż najtańszy sposób dostawy Towaru do Klienta (inny niż najtańszy z dostępnych w Sklepie), Sprzedawca nie ma obowiązku zwrotu Konsumentowi poniesionych z tego tytułu dodatkowych kosztów (tj. kosztów wykraczających poza koszty najtańszej formy dostawy dostępnej w Sklepie).
 11. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towaru, Konsument ma obowiązek niezwłocznie zwrócić Towar Sprzedawcy, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym skutecznie odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie (nadanie) rzeczy przed jego upływem. Zwrotu Towaru należy dokonać na adres: CAT & CAT ALEKSANDRA ROBAK MARCIN ROBAK S.C. adres: ul. Lublinek 26D, 93-469 Łódź;
 12. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, o którym mowa w ust. 11 powyżej. Konsument ponosi także odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi kosztów związanych ze zwrotem Towaru do Sprzedawcy.
 13. W przypadku Umowy sprzedaży Towaru, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta, o którym mowa w ust. 9 powyżej, do chwili otrzymania z powrotem Towaru, którego dotyczy odstąpienie od umowy, lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 14. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy z przekroczeniem terminów określonych w niniejszym paragrafie Regulaminu, Sprzedawca odeśle Konsumentowi zwrócony przez niego Towar na koszt Klienta.
 15. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w następujących przypadkach:
  1. w przypadkach, o których mowa w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, w tym w sytuacji, gdy przedmiotem sprzedaży jest Towar stworzony według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. Towar zindywidualizowany na życzenie Klienta, w tym posiadający zamówiony przez Klienta grawer);
  2. gdy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zawarła umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, a umowa ta miała dla tej osoby charakter zawodowy wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, który jest wskazany we wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dotyczącym danego Przedsiębiorcy.
§ 9. REKLAMACJE
 1. Sprzedawca odpowiada przed Klientem z tytułu rękojmi za wady prawne i fizyczne rzeczy sprzedanej na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym (art. 556 i następne k.c.), a w przypadku Klienta będącego Konsumentem za zgodność Towaru z umową na zasadach określonych w rozdziale 5a Ustawy o prawach konsumenta.
 2. W przypadku stwierdzenia przez Klienta, że zakupiony przez niego od Sprzedawcy Towar jest niezgodny z umową (Konsument) bądź posiada wady fizyczne lub prawne (Klient inny niż Konsument), a także, gdy Umowa została przez Sprzedawcę wykonana niezgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu, Klient może złożyć Sprzedawcy w tym zakresie reklamację.
 3. Reklamacje należy kierować do Sprzedawcy poprzez jeden z następujących kanałów komunikacji:
  1. pisemnie na adres Sprzedawcy, tj. CAT & CAT ALEKSANDRA ROBAK MARCIN ROBAK S.C., adres: ul. Lublinek 26D, 93-469 Łódź;
  2. drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, tj. na adres e-mail: kontakt@catandcat.eu.
 4. W celu umożliwienia Sprzedawcy rozpatrzenia reklamacji dotyczącej Towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć do Sprzedawcy Towar, którego dotyczy reklamacja wraz z dowodem jego zakupu. Towar należy przesłać lub dostarczyć na adres, o którym mowa w ust. 3 pkt 1) powyżej.
 5. W przypadku reklamacji Towaru przez Klienta będącego Konsumentem, Konsument udostępnia sprzedawcy Towar wraz z dowodem jego zakupu. Sprzedawca na swój koszt odbierze od Konsumenta Towar, którego dotyczy reklamacja, w tym celu Klient wybierze jedną z zaproponowanych przez Sprzedawcę opcji odbioru reklamowanego Towaru (np. za pośrednictwem kuriera bądź paczkomatu).
 6. Sprzedawca nie przyjmuje tzw. „przesyłek za pobraniem” jeżeli wiąże się to z koniecznością spełnienia świadczenia pieniężnego przez Administratora, a nie zamawiał on takiej przesyłki lub w inny sposób nie uzgadniał jej nadania z nadawcą.
 7. W treści reklamacji, w celu umożliwienia jej szybszego i sprawniejszego rozpatrzenia, Klient powinien wskazać na czym polega wada Towaru lub jego niezgodność z umową, podać datę wystąpienia lub stwierdzenia tej wady bądź niezgodności, a także zawrzeć czego się domaga (tj. czy naprawy Towaru, czy jego wymiany na nowy wolny od wad) oraz podać dane kontaktowe na potrzeby rozpatrzenia reklamacji i poinformowania Klienta o stanowisku Sprzedawcy (tj. adres e-mail, adres do korespondencji i numer telefonu).
 8. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę braków zgłoszenia reklamacyjnego, Sprzedawca wezwie Klienta do ich uzupełnienia w niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji zakresie.
 9. Sprzedawca rozpatrzy reklamację i poinformuje Klienta o swoim stanowisku w terminie 14 dni (czternastu dni) od jej otrzymania wraz z Towarem. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji i stanowisku Sprzedawcy w formie zgodniej ze swoimi preferencjami wskazanymi w zgłoszeniu reklamacyjnym (np. na podany adres e-mail, pisemnie na wskazany adres do korespondencji lub w inny sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego). W przypadku, gdy Klient nie określi w zgłoszeniu reklamacyjnych formy, w której chce otrzymać odpowiedź Sprzedawcy na reklamację, a wskaże w treści zgłoszenia adres e-mail lub dokona zgłoszenia reklamacyjnego drogą elektroniczną, poczytuje się, iż chce otrzymać odpowiedź na reklamacje drogą mailową. W przypadku dokonania przez Klienta zgłoszenia reklamacyjnego drogą elektroniczną, Sprzedawca poinformuje Klienta o otrzymaniu zgłoszenia, potwierdzi jego otrzymanie (drogą mailową).
 10. W sytuacji stwierdzenia braków zgłoszenia reklamacyjnego, o których mowa w ust. 8 powyżej, czas rozpoznania reklamacji może ulec wydłużeniu o czas konieczny do uzupełnienia tych braków przez Klienta.
 11. Sprzedawca może odmówić zawartemu w zgłoszeniu reklamacyjnym żądaniu naprawy Towaru, jeżeli jej przeprowadzenie jest niemożliwe lub gdy w porównaniu z drugim możliwym sposobem rozpatrzenia reklamacji (tj. wymianą Towaru na nową, wolną od wad) naprawa Towaru pociągałaby za sobą nadmierne koszty.
 12. W przypadku, gdy na skutek zgłoszonej przez Klienta reklamacji, Sprzedawca zdecyduje się na zwrot ceny za Towar, którego dotyczy reklamacja, zwrot taki następuje w kwocie zapłaconej przez Klienta za ten Towar, w analogiczny sposób w jaki Klient dokonał zapłaty za Towar, chyba, że Konsument wyrazi uprzednią zgodę na inną formę zwrotu ceny (bez ponoszenia z tego tytułu przez Klienta żadnych dodatkowych kosztów).
§ 10. REKLAMACJE DOTYCZĄCE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGA ELEKTRONICZNĄ
 1. Klient może zgłaszać Administratorowi reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu CAT&CAT oraz świadczeniem Usług.
 2. Reklamacje w zakresie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Klient może składać poprzez jeden z następujących kanałów komunikacji:
  1. pisemnie na adres Sprzedawcy, tj. CAT & CAT ALEKSANDRA ROBAK MARCIN ROBAK S.C., adres: ul. Lublinek 26D, 93-469 Łódź;
  2. drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, tj. na adres e-mail: kontakt@catandcat.eu.
 3. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien wskazać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail oraz telefon kontaktowy, a także opisać problem, którego dotyczy reklamacja, podać datę jego wystąpienia oraz żądanie zgłaszane przez Klienta w związku z wystąpieniem problemu.
 4. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania i poinformuje Klienta o swoim stanowisku w tym zakresie, w sytuacji, gdyby rozpatrzenie reklamacji nie było możliwe w/w terminie, Administrator poinformuje o tym fakcie Klienta i wskaże przybliżony termin rozpatrzenia reklamacji. Poinformowanie Klienta o braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w w/w terminie 14 dni, liczonym od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, powinno nastąpić w tym terminie.
 5. W przypadku stwierdzenia przez Administratora braków zgłoszenia reklamacyjnego, wezwie on Klienta do ich uzupełnienia w niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji zakresie. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, czas rozpoznania reklamacji może ulec wydłużeniu o czas konieczny do uzupełnienia braków przez Klienta.
 6. Wszelkie uwagi i pytania związane z funkcjonowaniem Sklepu CAT&CAT i Usługami świadczonymi za jego pośrednictwem przez Administratora, inne niż reklamacje, Użytkownik może kierować na adres poczty elektronicznej Administratora: kontakt@catandcat.eu.
§ 11. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ (POLUBOWNE ROZSTRZYGANIE SPORÓW KONSUMENCKICH)
 1. Klient będący Konsumentem może skorzystać także z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów konsumenckich, które pomagają w rozwiązywaniu sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami.
 2. Do pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami (sposobów polubownego rozstrzygania sporów konsumenckich) należą w szczególności:
  1. złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (szczegóły na stronie: http://spsk.wiih.org.pl/index.php?id=102);
  2. złożenie wniosku w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności przez Sprzedawcę (w przypadku CAT&CAT, szczegóły na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Łodzi);
  3. skorzystanie z pomocy powiatowego (miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
  4. skorzystanie z platformy ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr, tj. platformy internetowej systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu Unii Europejskiej, służącej do kompleksowej obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów).
 3. Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do procedur w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php, a także w punkcie kontaktowym w sprawach polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich, działającym przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (adres: pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa; telefon: 22 55 60 333, adres e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl).
§ 12. DANE OSOBOWE
 1. Administrator w związku z prowadzeniem Sklepu CAT&CAT, zawieraniem za jego pośrednictwem Umów sprzedaży oraz świadczeniem Usług, przetwarza dane osobowe Użytkowników, tj. jest Administratorem danych osobowych. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników przede wszystkim w celu zawarcia i wykonania Umów łączących go z Klientami, o których mowa w Regulaminie.
 2. Każdy Użytkownik, którego dane osobowe przetwarza Administrator, ma prawo do ochrony jego danych osobowych oraz jego prywatności, w zakresie określonym przez RODO i Ustawę o ochronie danych osobowych
 3. Administrator, w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości Usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu, korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej Klienta z serwerem Administratora (tzw. pliki cookies). Pliki cookies ułatwiają także przeglądanie stron internetowych Sklepu podczas kolejnej wizyty Użytkownika. Użytkownik może zdecydować, które pliki cookies i w jakim zakresie będą zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, m.in. poprzez modyfikację ustawień wykorzystywanej przez siebie przeglądarki internetowej (powszechnie wykorzystywane przeglądarki internetowe, to: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari, Microsoft Edge). Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych pozwalają na stosowanie plików cookies i ich zapisywanie na urządzeniu końcowym Klienta.
 4. Sposób postępowania Administratora z danymi osobowymi przetwarzanymi w ramach działalności Sklepu, w tym zasady ich ochrony, zakres i cele przetwarzania, a także uprawnienia osób, których w/w dane dotyczą, szczegółowo określa Polityka prywatności dostępna na stronie Sklepu, pod adresem: www.catandcat.eu/polityka-prywatnosci/.
§ 13. NEWSLETTER
 1. W ramach Sklepu, Użytkownik może skorzystać z nieodpłatnej Usługi elektronicznej wysyłki biuletynu informacyjnego zawierającego informacje o działalności CAT&CAT i Sklepu, w tym o produktach, promocjach, wydarzeniach związanych z tą działalnością (tj. newsletter). Newsletter jest cyklicznie przygotowywany przez Sprzedawcę i rozsyłany na adresy e-mail Klientów, który zadeklarowali wolę jego otrzymywania.
 2. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi, o której mowa w ust. 1 powyżej, może odbyć się poprzez Dołączenie do newsletter’a, tj. wyrażenie przez Użytkownika woli otrzymywania Newslettera, poprzez wskazanie adresu e-mail Klienta, na który ma być wysyłany newsletter, w przeznaczonym do tego formularzu na stronie internetowej Sklepu i wyrażeniu w tym zakresie wymaganych zgód, bądź poprzez wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera w toku procedury składania Zamówienia w Sklepie, a także w toku procedury rejestracji Konta lub w ramach Konta (po jego uprzedniej rejestracji).
 3. Klient nie musi posiadać Konta, aby móc otrzymywać Newsletter.
 4. Administrator, po otrzymaniu zgody Klienta na otrzymywanie Newsletter’a (bez względu na sposób i miejsce jej wyrażenia), prześle na Adres e-miał Klienta potwierdzenie przyjęcia danego Użytkownika do grona osób, którym będzie przesyłany Newsletter.
 5. Zgoda na otrzymywanie Newsletter’a ma charakter dobrowolny i może zostać cofnięta w każdym czasie bez wpływu na możliwość korzystania przez Użytkownika ze Sklepu lub przypisanego mu Konta.
 6. Usługa Newsletter’a świadczona jest przez Administratora na rzecz Klienta przez czas nieokreślony. Użytkownik może w każdym czasie żądać zaprzestania przesyłania mu Newslettera lub cofnąć wyrażoną w tym zakresie zgodę, poprzez skorzystanie z odpowiedniej funkcjonalności na stronie Sklepu, w Newsletter’ze lub w ramach Konta. Klient może też zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a w innych sposób kontaktując się z Administratorem (w przypadku innego kontaktu, skuteczne złożenie żądania w w/w zakresie będzie uzależnione od uprzedniej weryfikacji tożsamości Klienta).
§ 14. ZMIANY REGULAMINU
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w następujących przypadkach:
  1. zmiany zakresu, formy, funkcjonalności lub sposobu świadczenia Usług dostępnych za pośrednictwem Sklepu CAT&CAT;
  2. wprowadzenia do oferty Administratora lub wycofania z tej oferty poszczególnych Usług;
  3. zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, wywierającej wpływ na zakres lub sposób świadczenia Usług przez Administratora;
  4. wydania wytycznych, rekomendacji, decyzji, zaleceń lub orzeczeń sądowych bądź decyzji administracji państwowej, wywierających wpływ na wzajemne prawa i obowiązku Administratora i Użytkowników;
  5. konieczności poprawy bezpieczeństwa lub dostępności Usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu;
  6. zidentyfikowania przez Administratora konieczności doprecyzowania poszczególnych postanowień Regulaminu;
  7. konieczności wprowadzenia zmian związanych z postępem technologicznym.
 2. Administrator poinformuje Użytkownika o planowanych zmianach Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany podczas rejestracji Konta oraz poprzez stosowny komunikat zamieszczony w sklepie, nie później niż na 14 dni przed planowaną zmianą Regulaminu.
 3. Użytkownik jest uprawniony do zgłoszenia Administratorowi sprzeciwu co do planowanych zmian Regulaminu i do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym, przed datą planowanej zmiany Regulaminu.
 4. W przypadku niezgłoszenia przez Użytkownika Administratorowi, przed planowaną datą zmiany Regulaminu sprzeciwu wobec tej zmiany, uznaje się, że Użytkownik wyraził zgodę na zmianę Regulaminu w sygnalizowanym przez Administratora brzmieniu.
 5. W sytuacji zgłoszenia przez Użytkownika Administratorowi sprzeciwu wobec planowanych zmian Regulaminu, przed datą planowanej zmiany, jednakże niedokonania wypowiedzenia umowy przez Użytkownika, umowa ta ulega rozwiązaniu z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian.
 6. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Administratora w powiadomieniu o zamiarze ich wprowadzenia, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty udostępnienia zmienionego Regulaminu w Platformie lub poinformowania Użytkownika drogą elektroniczną o planowanych zmianach.
 7. Użytkownik logujący się do Konta po raz pierwszy od daty wejścia w życie zmian Regulaminu, zostanie powiadomiony o ich treści.
 8. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na prawa nabyte Klientów, co w szczególności oznacza, że Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane zgodnie z postanowieniami Regulaminu w dotychczasowym brzmieniu, zaakceptowanym przez Klienta przed złożeniem danego Zamówienia.
§ 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego i należy je stosować. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o prawach konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia Ustawy o prawach konsumenta lub naruszające dobre obyczaje są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.
 2. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Konsumentem, podlegają rozstrzyganiu przez sąd powszechny właściwy według przepisów Kodeksu cywilnego.
 3. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby CAT&CAT.
 4. W sprawach nieuregulowanych w treści Regulaminu mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną.